Algemene Richtlijn

Amerongse bos
De richtlijnen zijn gebaseerd op het huishoudelijk reglement en de statuten.

1. Doelstelling RLV

De doelstelling van RLV is het bevorderen van de hardloopprestaties van ieder lid door trainingen, wedstrijden en activiteiten, maar ook het bevorderen van de sociale contacten die hieruit voortvloeien.

2. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt gekozen en goedgekeurd door stemming in de Algemene ledenvergadering.

Het bestuur is verplicht eenmaal per jaar een Algemene ledenvergadering te houden, waarin het jaarverslag, de notulen van het afgelopen kalenderjaar en de begroting voor het komende kalenderjaar ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden.

Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, waarin bestuursleden geen zitting mogen hebben.

4. Contributie

De contributie bedraagt € 30,– per kalenderjaar. De contributietermijn loopt van 1 januari t/m 31 december. Alvorens een wijziging in het contributiebedrag doorgevoerd kan worden, moet deze goedgekeurd zijn door een meerderheid van de aanwezige leden tijdens de Algemene ledenvergadering. De contributie moet vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar betaald zijn.

5. Betalingen

Betalingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL11 SNSB 087.35.83.027 t.n.v. RLV.

6. Aanmelding en opzegging

Uiteraard mag je eerst een paar keer meetrainen voor je besluit lid te worden.

Wanneer je lid wilt worden van RLV, kun je je opgeven door het formulier in te vullen op de website: Lidmaatschap / Word lid, of door een mail te sturen naar secretaris.rlv@gmail.com.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail met je vragen naar de secretaris (secretaris.rlv@gmail.com).

Opzeggen van het lidmaatschap c.q. donateurschap moet schriftelijk of per e-mail gebeuren bij de secretaris (secretaris.rlv@gmail.com) vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

7. Trainingen

Ga voor de trainingen naar de trainingspagina.

8. Trainingsregels

Zorg dat je op tijd op de vastgestelde trainingstijden aanwezig bent.
Houd je aan de verkeersregels.
Volg de aanwijzingen van de trainer/assistent-trainer/begeleider op.
Loop op de openbare weg bij voorkeur op de stoep, in tweede instantie op het fietspad, en alleen bij het ontbreken van zowel een stoep als een fietspad op de weg.
In het geval van lopen op de weg geldt: loop aan de linkerkant en achter elkaar.
Steek wegen zoveel mogelijk groepsgewijs over, dit uiteraard afhankelijk van de verkeerssituatie. Volg hierin de aanwijzingen van de leiding.
Volg in het donker zoveel mogelijk verlichte paden/wegen.
Zorg in het donker voor reflecterende kleding om goed zichtbaar te zijn voor de overige weggebruikers, d.w.z. in elk geval een reflectiehesje met duidelijke reflectiestrepen, eventueel aangevuld met verlichting. De leiding kan een ieder die niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet, deelname aan de training weigeren.
Meld je duidelijk af als je de training eerder verlaat, liefst bij de leiding, maar in elk geval bij een lid van de groep. Kies je, om welke reden dan ook, voor een andere weg, ga dan samen met een andere loper verder, dus vooral niet alleen. Meld dit altijd, hetzij bij de leiding, hetzij bij een ander lid van de groep.
Houd rekening met alle leden van de groep waarin je meeloopt, ook met de langzamere loper. Elke loper, dus zowel de leiding als de afzonderlijke leden van de groep, is ervoor verantwoordelijk dat niemand achterblijft. Kortom: dweilen!