Privacy Policy

door | feb 10, 2019

Privacy Policy

Veenendaal 's avonds

Recreatie Lopers Veenendaal (RLV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RLV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RLV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden e/o oud-leden

Persoonsgegevens van leden/oud-leden worden door RLV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Ledenadministratie;

• Communicatie, informatie en promotie van de vereniging en haar activiteiten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De inschrijving als lid van de vereniging.

 

Voor bovenstaande doelstellingen kan RLV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Adres;

• Huisnummer;

• Postcode;

• Woonplaats;

• Geboortedatum;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geslacht.

 

Uw persoonsgegevens worden door RLV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode :

• Gedurende het lidmaatschap

• Daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 2 jaar

(Tenzij u als oud-lid aangeeft, dat uw gegevens eerder verwijderd moeten worden).

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door RLV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie over de offerte en/of opdracht;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De offerte of overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RLV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Bedrijfsnaam;

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door RLV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 2 jaar.

 

 

Overige verwerkingen

• Aanmelding;

• Wijzigen gegevens;

• Uitschrijven leden;

• Contributieheffing;

• Informatie over activiteiten;

• Verjaardagslijst;

• Mail-groep;

• Whatsapp-groep;

• Website;

• Foto-albums;

• Facebook.

 

De doelstelling(en) van deze verwerkingen zijn:

• Beheer van de gegevens;

• Financieel beheer

• Informeren.

 

Grondslag van deze verwerkingen is:

• Toestemming;

• Noodzakelijk voor lidmaatschap;

• Overeenkomst;

• Wettelijke verplichting.

 

 

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten of voor promotionele doeleinden kan er beeldmateriaal worden gemaakt, waarop leden staan afgebeeld. Leden geven hiervoor stilzwijgend toestemming aan RLV, tenzij zij nadrukkelijk bezwaar hiertegen maken. Dit bezwaar kan zowel vooraf als achteraf, mondeling ofwel schriftelijk worden ingediend.

 

Verstrekking aan derden

RLV verstrekt geen gegevens aan derde partijen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien wij persoonsgegevens delen met derden, vragen wij u om schriftelijke toestemming.

 

Bewaartermijn

RLV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen, die namens RLV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van onze persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Recreatie Lopers Veenendaal

secretaris.rlv@gmail.com